Vize a strategie

Motto: „Zdraví není vším, ale bez zdraví je všechno ničím.“

panorama ch

Vize Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.,

nemocnice Středočeského kraje

 • Nemocnice vysoce odborná, profesionální a bezpečná a neustále pracující na zvyšování kvality poskytované péče
 • Nemocnice otevřená, přátelská a dobře komunikující uvnitř i navenek
 • Nemocnice transparentní a ekonomicky soběstačná
 • Pacient je člověk, který je zákazníkem i partnerem, a měl by přicházet, odcházet a vracet se s maximální důvěrou


Strategické cíle Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.,

nemocnice Středočeského kraje

Spokojený, kvalitně a bezpečně léčený pacient

 • Kvalitní zdravotní péče a léčba na bezpečné a profesionální úrovni
 • Důstojné zacházení a celkově vlídné a pozitivní prostředí
 • Čistota, pozitivní vjemy a pocity ve všech obslužných a doplňkových prostorách (haly, chodby, toalety, jídelna a exteriérové prostory)
 • Dostatečná a citlivá informovanost pacienta a blízkých osob o prováděné léčbě, realizovaných výkonech i zdravotním stavu pacienta
 • Zlepšení systému objednávání zdravotní péče
 • Optimalizace (minimalizace) časů strávených čekáním
 • Nabídka nadstandardních služeb tam, kde jsou požadovány nebo kde mohou zvýšit pozitivní vnímání nemocnice ze strany pacientů
 • Průběžné ověřování spokojenosti pacientů s kvalitou péče, jednáním personálu, prostředím nemocnice, objednáváním výkonů, čekáním atd.
 • Individuální (osobní) a systémová komunikace s pacienty a dalšími osobami - reakce na stížnosti, podněty apod. (webové stránky nemocnice)


Rozsah a výkon zdravotní péče a vize budoucího uspořádání nemocnice

 • Zpracovat střednědobou a dlouhodobou vizi zajištění lékařské péče v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov včetně změn v dispozici a logistice areálu nemocnice
  - Definovat stávající nosné obory lékařské péče, které zamýšlí nemocnice dále prezentovat a rozvíjet jako špičková pracoviště
  - Definovat obory lékařské péče, které hodlá nemocnice nově implementovat nebo významně rozšířit
  - Strategické změny v dispozici a logistice areálu nemocnice - model budoucího optimálního uspořádání nemocnice a plánované investiční akce (demolice bývalé transfuzní stanice, komplexní rekonstrukce veškerých komunikací v areálu nemocnice, dobudování chodníků a dalších parkovacích stání, využití budovy střední zdravotnické školy pro LOP apod.)
 • Zpracovat střednědobý a dlouhodobý plán obnovy a modernizace přístrojového vybavení (například nákup magnetické rezonance) a pořízení nových technologií atd.
 • Vhodně a ekonomicky efektivně zavádět moderní metody, přístroje a inovativní léčebné postupy
 • Stanovení specifických či unikátních programů, statusů a typů specifické péče, kterých se hodlá nemocnice dlouhodobě účastnit (dosáhnout je), rozvíjet a prezentovat:
  - Zapojení se do programů typu „Dr. Klaun“, Péče o válečné veterány apod.
  - Dosažení specifických statutů či certifikací typu „ZDRAVÁ NEMOCNICE“, „BABY FRIENDLY HOSPITAL“ apod.
  - Prohloubení duchovní péče pro pacienty nemocnice


Ekonomické a provozní strategické cíle

 • Zabezpečit ekonomickou stabilitu nemocnice prostřednictvím dlouhodobě ziskového hospodaření a vytvářet tak zdroje pro obnovu areálu a zařízení a pro odpovídající saturaci personálu (rostoucí osobní náklady)
  - Optimalizovat výkony nemocnice, hrazené z veřejného zdravotního pojištění, v rámci regulačních mechanismů daných úhradovými vyhláškami
  - Minimalizovat chyby a nedostatky v provedených a nárokovaných zdravotních výkonech a tím minimalizovat objem zdravotními pojišťovnami nepokrytých výkonů (implementace controllingu vykazování zdravotních výkonů)
  - Optimalizovat (snížit) provozní náklady a náklady lékařské péče v klíčových položkách (personální náklady, nákupy vstupů lékařské péče, náklady na energie, obslužné provozy a procesy atd.) tak, aby nebyl ohrožen nezbytný provoz nemocnice ani standard a kvalita poskytované péče
  - Udržovat, rozvíjet a zefektivňovat doplňkové a komerční činnosti nemocnice a přispívat tak k vyšší tvorbě vlastních zdrojů (zisku)
 • Implementovat účinný a efektivní systém střednědobého a krátkodobého (ročního) plánování a systém průběžného controllingu do úrovně středisek a činností
 • Implementovat účinný motivační systém pro vrcholový a střední management
 • Zabezpečovat kvalitní a profesionální údržbu areálu nemocnice
 • Využívat v maximálním možném rozsahu dostupné subvenční zdroje EU pro investice do nových programů a zařízení (přístrojového vybavení)


Spokojený personál

 • Rostoucí kvalita pracovního prostředí a pracovních podmínek
  - Otevřené a přátelské prostředí založené na kvalitní vzájemné komunikaci mezi vedením a personálem i mezi jednotlivými zaměstnanci navzájem
  - Čistota, pozitivní vjemy a pocity ve všech obslužných a doplňkových prostorách (prostory pro personál, haly, chodby, toalety, jídelna a exteriérové prostory)
 • Doplňkové složky mzdy a další benefity (standardní složky mzdy, ocenění nadstandardních pracovních výsledků, dlouhodobých pracovních výsledků) - příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, občerstvení na pracovišti, mimořádné odměny za dobré či mimořádné pracovní výsledky, kosmetické služby, participace na vzdělávání a růstu kvalifikace atd.
 • Vytvoření podmínek pro odborný růst a další profesní rozvoj a vzdělávání perspektivních (klíčových) zaměstnanců nemocnice
 • Zavedení průběžného systému ověřování spokojenosti zaměstnanců
 • Individuální (osobní) a systémová komunikace se zaměstnanci - reakce na stížnosti, podněty apod.

Dolní navigace